Avís legal

 • Les imatges d’aquest portal web estan protegides per la legislació sobre drets d’autor. Està prohibida la seva reproducció total o parcial. L’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos amb NIF P-0825100-A no es fa responsable de l’ús, sense autorització, d’aquestes imatges per part de tercers, i seran aquests qui respondran legalment de qualsevol ús il·legítim de les imatges davant dels titulars dels corresponents drets d’autor.

 • Els textos, imatges, o qualsevol altre element contingut o integrat al buscador web, són propietat intel·lectual de l’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i estan protegits per les normes sobre propietat intel·lectual, propietat industrial i, en general, per les disposicions reguladores del dret de propietat.

 • L’ús de tots els continguts d’aquest portal web, d’acord amb l’anterior, pertany a l’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i està subjecte de les següents condicions:

  1. Únicament s’autoritza l’ús personal i no comercial dels continguts propietat de l’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos d’aquest portal web, per fins informatius i educatius, sempre que no vagin destinats a la publicació i difusió comercial. Els usuaris hauran en tot cas de citar a l’autor i la font dels materials utilitzats per l’ús personal i educatiu autoritzat, amb expressa menció a l’adreça URL d’aquest portal web.
  2. Les persones usuàries d’aquest portal web que compleixin els requisits per poder fer ús dels continguts propietat de l’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos estan expressament autoritzades a veure la informació i elements que conté, i a descarregar-los o reproduir-los privadament, excepte quan expressament s’indiqui el contrari
  3. Les persones usuàries que accedeixin a aquest portal web no estan autoritzades a cedir, distribuir o difondre elements propietat de l’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos continguts al portal web, ni a enviar-los per correu electrònic amb finalitats diferents a les autoritzades, ni a modificar o alterar-los. En cap cas podrà ser cedida o transmesa a tercers la informació i elements baixats o copiats d’aquest buscador web, ni instal·lat a cap servidor que faci possible l’accés de tercers als continguts propietat de l’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, ni a través de la web ni d’altres canals.
  4. L’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos posarà els mitjans materials i legals necessaris per evitar la inclusió no desitjada a aquest portal web d’elements que poguessin ser introduïts per tercers aliens a l’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. Tot i així, no assumeix cap responsabilitat davant les persones usuàries en cas que els mitjans no siguin suficients per impedir les anomenades inclusions no desitjades.
  5. L’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos podrà negar l’accés a aquesta pàgina a qualsevol usuari que introdueixi en la mateixa continguts no autoritzats, il·legals o susceptibles de ser-ho, i es reserva el dret a exercir, en aquest cas, les accions legals pertinents. L’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos cooperarà en tot cas amb les autoritats per identificar a qui pugui introduir o intentar introduir els anomenats continguts.
  6. L’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos respon única i exclusivament del contingut d’aquest portal web que tingui el seu origen al mateix ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, i en cap cas de continguts que poguessin estar introduïts per tercers no autoritzats. L’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos no respon de cap conseqüència per l’usuari de un mal funcionament de la xarxa o dels servidors utilitzats per accedir a aquest portal web.
  7. L’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos es reserva l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual d’aquest portal web, a qualssevol de les seves formes, i especialment els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, sense perjudici dels drets que puguin correspondre als autors de les obres que es reprodueixin a través d’aquesta pàgina.
  8. L’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos podrà modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús.
  9. El incompliment per part de les persones usuàries que accedeixin a aquest portal web de les condicions d’ús de la mateixa constituirà una violació dels drets de propietat intel·lectual de l’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, que es reserva el dret a exercir les accions legals pertinents.
  10. L’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos podrà modificar aquest portal web i els seus continguts en qualsevol moment sense necessitat de preavís, i l’actualitzarà regularment.