Normes d'ús

  • El contingut d’aquest portal web pertany a l’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.

  • Per buscar una imatge concreta, cal introduir un o diversos paràmetres de cerca a l’apartat Menú, que es troba a la pàgina principal.

  • La paraula a cercar cal que s’introdueixi en minúscules i sense accents o altres signes de puntuació.

  • Les persones o col·lectius que desitgin còpia d’una o vàries imatges d’aquest arxiu (sense la corresponent marca d’aigua) hauran d’adreçar un correu electrònic a l’adreça comunicacio@santamargaridaielsmonjos.org

  • Per sol·licitar les imatges caldrà especificar a la categoria que pertanyen i el codi numèric que apareix en l’apartat del fitxer de la imatge. A la petició també s’haurà d’indicar el motiu de la petició, l’ús que es vol fer de les imatges i el seu suport de reproducció final (paper, internet, etc.)